OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Hållbara inköp och affärsetik

Hållbara inköp

Företagsansvar är ett omfattande arbete. För oss är CSR inte begränsat till oss själva – det är en integrerad del av vårt dagliga arbete och det börjar i våra affärsrelationer. Vi ställer höga krav genom hela försörjningskedjan och ser till att våra principer efterlevs. Det är viktigt för oss att ha en kontinuerlig och nära dialog med våra leverantörer och affärspartner. Först och främst handlar det naturligtvis om efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, absolut avvisande av barn- eller tvångsarbete samt efterlevnad av arbetares rättigheter. Dessutom lägger vi stor vikt vid miljövänlig teknik, hållbara material och transparens inom produktionen. Varje affärsrelation med Boxon är föremål för de högsta etiska principerna och vi motverkar alla typer av korruption eller mutor med en strikt nolltoleranspolicy. Våra medarbetare får regelbunden utbildning inom nämnda områden.

För att säkerställa att dessa standarder efterlevs tillämpar vi vår uppförandekod för leverantörer i alla leverantörsrelationer. 

 

Affärsetik
Linje

Affärsetik 

I ett affärsområde som till stor del präglas av internationellt samarbete är det viktigt att upprätthålla pålitliga relationer, som bygger på förtroende och transparens. På Boxon är dessa värderingar grundläggande för varje affärsrelation. Detta inkluderar bindande avtal med vilka vi sätter ramarna för våra samarbeten och partnerskap. Våra etiska principer gäller i detta sammanhang utan undantag. Inom ramen för en affärsrelation med Boxon får sådana avtal och överenskommelser, liksom nationell rätt, inte brytas eller kringgås. Att utesluta denna möjlighet är en av våra viktigaste prioriteringar.   

Korruption är ett brott och alla fall av korruption betraktas som sådant på Boxon. Det motverkas därför med en strikt nolltoleranspolicy. Missbruk av makt för kommersiell eller personlig vinning ges ingen chans. Hittills har inget fall av korruption eller mutor registrerats hos Boxon, vilket vi förklarar genom ett fungerande system för att förebygga korruption.  

Eftersom korruption och mutor kan ta sig många uttryck är det vårt ansvar att göra våra medarbetare medvetna på ett sådant sätt att de känner igen korrupt beteende och omedelbart rapporterar eventuella avvikelser i affärsrelationen.  ”Blinda fläckar” ska upptäckas för att förhindra att korruptionsfall uppstår.

 

Läs vår fullständiga Code of Conduct
Linje
Tom rad
loading symbol