Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Socialt ansvar

Boxons verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat och samspela med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång.

Vår verksamhet skall bygga på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Boxons verksamhet bedrivs efter följande principer: 

  • Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt. Skulle sådan intressekonflikt eller osäkerhet i en sådan fråga uppstå, skall ärendet genast hänskjutas till närmaste chef alternativt styrelseordförande i respektive bolag. 
  • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Vi accepterar inte barnarbete och tvångsarbete. 
  • Vi accepterar inte bestickning och otillbörligen påverkan i någon form.
  • Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.   
  • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier. 
  • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.

Viktiga frågor för oss

Hållbarhet

Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Kvalitet & Miljö

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Våra certifikat

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har en fråga eller vill veta mer om vårt erbjudande. Vi ser till att rätt person tar kontakt med dig. 

*=obligatoriska fält

Önskar du ta emot nyhetsbrev från Boxon?*