Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Hållbarhet

Boxon verkar för en hållbar utveckling, vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav.

Ansvarig för att vår Policy för socialt ansvar och miljöarbete följs är koncernchefen för Boxon, medan ansvaret för respektive dotterbolag åvilar respektive dotterbolags VD, vad gäller efterlevnad och uppföljning av denna policy.

Boxon skall utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Bolaget har en lång historia av ansvarsfullt företagande, vilket förpliktigar inför framtiden.

Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Boxons verksamhet bedrivs efter följande principer:

  • Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder där vi verkar.
  • Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
  • Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.
  • Våra anställda ska följa Boxons principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Boxons produkter och tjänster.

Boxon ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Bolaget har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och ägarvärde.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport.

Viktiga frågor för oss

Kvalitet & Miljö

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Socialt ansvar

Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Våra certifikat

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel