light bulb icon
Snabba leveranser
light bulb icon
Fraktfritt över 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Snabba leveranser
Fraktfritt över 3000 kr
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjänster
Kundcase
Hållbarhet
Kontakt

Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Boxon Group AB, org.nr. 556166-5000, inklusive följande dotterbolag;

1) Boxon AB, org.nr. 556022-7067;
2) Boxon A/S, org.nr. 29207437;
3) Boxon AS, org.nr. 992815922;
4) Boxon Group OY, org.nr. 2998860-6;
5) Båfi Pac Aktiebolag, org.nr. 556581-2699;
6) Boxon Tech AB, org.nr. 556655-2625;
7) Boxon Sarl, org.nr. 48 834 941 189;
8) Boxon GmbH, org.nr. DE182523130;

(gemensamt ”vi”, ”oss” eller ”Koncernen”) behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in om dig. Insamlingen kan ske exempelvis när du besöker våra hemsidor, gör ett köp och/eller använder våra tjänster. Policyn beskriver även hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt varför vi samlar in dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Varje bolag inom Koncernen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av det bolaget, och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ansvarig för dataskyddsfrågor inom Koncernen är Boxon Group AB, som bland annat övervakar att Koncernens behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktinformation till Boxon Group AB framgår av punkt 13 nedan.

2. Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Exempel på personuppgifter: namn, adress och IP-adress. Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter, såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring.

3. Varför vi använder personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster som du efterfrågar
 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • Göra nyhetsbrevutskick
 • Besvara meddelanden du har skickat till oss
 • Marknadsföra oss själva, våra produkter och tjänster till existerande och nya kunder genom t.ex. kampanjer och inbjudningar
 • Uppfylla krav enligt lag

4. Hur vi samlar in personuppgifter

Beroende på i vilken kanal du har kommit i kontakt med oss kan vi ha samlat in olika personuppgifter. Utöver de uppgifter som du själv har angett kan vi ha samlat in t.ex. din IP-adress och företagstillhörighet. Vi samlar också in information kring ditt intresse för våra erbjudanden, t.ex. genom att registrera antalet gånger du har klickat på våra digitala annonser.

4.1 Personuppgifter som du förser oss med

Vi samlar in personuppgifter som finns i den information som du förser oss med. Detta kan ske när du köper våra produkter och/eller tjänster, kontaktar vår kundtjänst, skickar ett e-postmeddelande eller om du kommunicerar med oss på något annat sätt. Insamlingen av personuppgifter kan också ske om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev, evenemang eller andra tjänster. När du förser oss med dina personuppgifter kommer vi att samla in, använda och lagra denna information för det aktuella syftet. Det är alltid frivilligt att ge oss ytterligare information om dig själv och vi respekterar ditt beslut att inte förse oss med sådan information.

Beroende på hur du interagerar med oss kan denna information innehålla:

 • Namn
 • Adress
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Andra eventuella personuppgifter du anger
 • Information om din organisation och position
 • Information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vid betalning, chatt eller kontakt via formulär)
 • IP-adress
 • Operativsystem
 • WebbläsarID
 • Webbläsaraktivitet
 • Annan information som rör ditt besök på våra webbplatser

Vi samlar in viss information som en del av våra loggfiler, men också genom användning av cookies eller annan spårningsteknik. Information om hur vi lagrar och använder cookies beskrivs i vår cookiepolicy.

4.2 Personuppgifter som vi samlar från andra källor

Vi kan få information om dig från tredje part inom annonsering, t.ex. Google Ads och Facebook. Dessa parter analyserar användares beteenden på internet för att nå olika typer av målgrupper.

De uppgifter om dig som vi kan komma att ta del av är följande:

 • Mejladress
 • Operativsystem
 • WebbläsarID
 • Demografi
 • IP-adress
 • Plats
 • Organisation
 • Webbhistorik
 • Användarbeteende

För information om hur tredjeparter samlar in och behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig som användare till respektive tjänsts policy.

5. Hur kan uppgifterna delas?

Vi värnar om din rätt till integritet och kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock dela personuppgifter med våra betrodda underleverantörer för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Vi kan dela dina uppgifter till underleverantörer för att möjliggöra en effektivare marknadsföring. Detta innebär att dina kunduppgifter kan analyseras och användas för att hitta nya kunder. För att underleverantörerna ska kunna skapa segment för effektiv marknadsföring krävs att de får tillgång till information om befintliga kunder, t.ex. åldersspann, kön och intressen.

Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom marknadsföring och analys, ekonomi samt kundhantering sköts gemensamt inom Koncernen.

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det finns ett behov av att behålla uppgifterna för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Personuppgifter raderas om syftet med insamlingen har uppnåtts.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget. Radering sker när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge vi lagrar specifika personuppgifter, var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”13. Kontaktinformation” nedan.

7. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har använt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, ändring, radering och annan olaglig behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas är lämpliga för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig behandling. Dessa åtgärder inkluderar t.ex. nya lösenordsregler, brandväggar, automatiska timeouts etc.

8. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande vid hanteringen av dina personuppgifter.

Profilering kan förekomma vid hanteringen av dina personuppgifter. Profileringen används enbart för att möjliggöra en effektiv marknadsföring och för att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Detta innebär att dina uppgifter kan analyseras för att få en förståelse för dina intressen. Genom användandet av profilering blir det möjligt för oss att marknadsföra olika produkter till olika målgrupper. Profileringen ska inte medföra några konsekvenser för dig, bortsett från att dina uppgifter analyseras för att kunna genomföra en riktad marknadsföring.

9. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter. Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm). Dina rättigheter följer enligt nedan:

 • Rätt till tillgång - Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse - Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa. 
 • Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas. 
 • Rätt att göra invändningar - Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. 
 • Rätt till begränsning av behandling - I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem. 
 • Rätt till dataportabilitet - Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke, eller med stöd av ett avtal med dig, har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter, eller om du har några frågor angående de personuppgifter som finns hos oss eller denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

10. Rättslig grund och ändamål

Behandlingen av dina personuppgifter sker för olika ändamål. Behandlingen baseras på nedan grunder.

10.1 Rättslig förpliktelse

Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla säkerhetsstandarder och andra tillämpliga lagstadgade krav, baserat på den rättsliga grunden att detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som Koncernen är föremål för. Behandlingen är därför nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

10.2 Fullgörande av avtal

Vi registrerar vilka kunder som använder våra produkter och tjänster, tillsammans med deras relevanta kontaktpersoner. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunderna. Kontaktuppgifter används också för att hantera betalningar från dessa.

10.3 Berättigat intresse

När du surfar på någon av våra webbplatser www.boxon.se, www.boxon.de, www.boxon.dk, www.boxon.no, www.boxon.com, www.boxon.fi, www.boxon.fr, behandlas teknisk information. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida och i syfte att attrahera fler kunder.

Vårt berättigade intresse kan även utgöra den rättsliga grunden för behandlingen i andra situationer där du har gett oss din kontaktinformation. Detta kan exempelvis vara om du har uttryckt ditt intresse för våra produkter eller tjänster. Vi har då har ett berättigat intresse av att marknadsföra vårt varumärke och våra varor till dig som kund eller potentiell kund.

11. Om du inte lämnar dina personuppgifter

I vissa fall är det nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter till oss för att ingå avtal eller på grund av lagstadgade krav. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi inte kunna fullgöra våra rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

12. Ändringar i integritetspolicyn

Vi har rätt att när som helst ändra innehållet i denna integritetspolicy. Den senaste versionen anges med det datum som finns längst ner i denna integritetspolicy. Alla uppdateringar och ändringar träder i kraft omedelbart. Vi kommer att publicera en reviderad version av policyn på våra webbplatser när en ny ändring har gjorts.

13. Kontaktinformation

Om du har några frågor, anmärkningar och/eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter eller frågor som rör integritet, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

Boxon AB 
Attention: GDPR 
Box 13077
250 13 Helsingborg 
Sverige 
info@boxon.com

Senaste uppdatering: 2022-10-20

 

Linje
loading symbol