Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Policy

Våra principer och policyer

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller vårt ansvar som företag. Vi ansvarar för alla människor som direkt eller indirekt påverkas av vår verksamhet, för våra produkters möjliga miljöpåverkan och för efterlevnad av etiska principer i affärsrelationer. För att garantera att dessa höga standarder tillämpas definierar vi våra principer i olika policyer. Dessa policyer gäller för alla Boxon-enheter och måste följas av alla medarbetare och andra personer som omfattas av deras tillämpning. Policyerna valideras och utfärdas av styrelsen, tillgängliggörs för alla inblandade och förnyas regelbundet. 

På följande sidor får du veta mer om våra principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsetik.

 

Socialt ansvar
Linje
Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Det är vårt ansvar som företag att garantera att våra medarbetare följer mänskliga rättigheter fullt ut – det är vår första och högsta prioritet. Alla medarbetare får samma möjlighet, oavsett kön, nationalitet, sexuell läggning eller ålder.

 

Läs mer
Linje

Miljö

De senaste åren har satt klimatförändringar, deras globala effekt och det tvingande behovet av åtgärder i fokus. Aldrig tidigare har världen diskuterat klimatförändringarnas effekter lika intensivt som vi gör i dag.

 

Läs mer
klimat- och miljöskydd
Linje
Affärsetik

Hållbara inköp och affärsetik

Företagsansvar är ett omfattande arbete. För oss är CSR inte begränsat till oss själva – det är en integrerad del av vårt dagliga arbete och det börjar i våra affärsrelationer. Vi ställer höga krav genom hela försörjningskedjan och ser till att våra principer efterlevs.

Dessutom lägger vi stor vikt vid miljövänlig teknik, hållbara material och transparens inom produktionen.

I ett affärsområde som till stor del präglas av internationellt samarbete är det viktigt att upprätthålla pålitliga relationer, som bygger på förtroende och transparens. På Boxon är dessa värderingar grundläggande för varje affärsrelation. 

 

Läs mer
Linje
Tom rad
loading symbol