Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Storsäckar (Big Bags)

Storsäckar (Big Bags), så kallade FIBC's, är enkla att anpassa till olika kundspecifika krav och är utmärkta ur transport- och lagringssynpunkt. De ger dessutom goda exponeringsytor för logotyper och innehållsdeklarationer. 

En tom säck tar minimalt med utrymme och är lätt att hantera och lyfta. Tömda big bag säckar återanvänds, alternativt lämnas till återvinning som mjukplast. 

Alla Boxons storsäckar är tillverkade av miljövänlig och återvinningsbar polypropylen.

Storlek (mm)
Status
(2)
11 produkter
Visa som
Sortera efter
UN Bags - Storsäck för farligt godsUN Bags - Storsäck för farligt gods

Säkert är alltid säkrast. Det gäller framför allt för transport av farligt gods. Därför måste bulkgods som tilldelats förpackningsgrupp II och III transporteras i storsäckar som testats av neutrala testinstitut enligt FN:s riktlinjer.

Av detta skäl kallas storsäckar av denna typ även för UN Bags. Flera olika internationella standarder och överenskommelser reglerar transport och lagring av farligt gods, med utgångspunkt i FN:s så kallade ”Orange Book”. Den fastställer samtliga grunder som måste vara uppfyllda vid användning av UN Bags. Dessa omfattar tillverkningsprocess, egenskaper, märkning, stränga testförfaranden, godkännande och användning av storsäckar inom ramen för den aktuella farligt gods-märkningen.

Alla storsäckstyper finns som UN Bag och kan levereras med FN:s godkännande för farligt gods. De kontrolleras regelbundet av oberoende testinstitut. FN:s godkännande för farligt gods trycks på de enskilda storsäckarna. Självklart står vi till förfogande om du har några frågor om FN:s bestämmelser om farligt gods och ger dig råd om vilka UN Bags du ska använda.

Artikelnummer
UN Bags
Avledande storsäckAvledande storsäck

På grund av friktion från påfyllningsmaterialet vid påfyllning och tömning kan elektrostatisk laddning i storsäckarnas väv och påfyllningsmaterial alstras. Det kan leda till en explosion vid en okontrollerad urladdning. För att garantera säkerheten för personer och gods används därför avledande storsäckar vid vissa typer av gods. 

De olika typerna av avledande storsäckar definieras av den internationella standarden IEC 61340-4-4: 

Typ A – denna storsäck används vid ej brännbara påfyllningsmaterial. Den ger inte något skydd mot elektrostatiska gasurladdningar och får av den anledningen endast användas i områden där det inte finns risk för explosioner. Alla storsäckar som inte uppfyller egenskaperna i följande typer klassas som TYP A. 

Typ B – storsäckar av typ B används i områden där det finns risk för explosioner och förhindrar gnistbildning och koronaurladdningar som sprids. Väven och ytskiktet på storsäckar av typ B har ett isolationsgenomslag på < 6 kV.

Typ C – storsäckar av typ C används i alla lättantändliga atmosfärer. Invävda ledande fibrer i väven och andra konstruktionsegenskaper gör att dessa storsäckar av typ C har lågt avledningsmotstånd både in- och utvändigt. Den är < 107 ohm mot jord till samtliga delar av behållaren och testas och intygas av oss vid varje enskild FIBC. Jordning vid påfyllning och tömning är absolut nödvändigt i typ C. Därigenom kan man förhindra gnistbildning samt möjliga koronaurladdningar i storsäckar av typ C. 

Typ D – storsäckar av typ D kännetecknas av en specialväv som förhindrar koronaurladdningar och gnistbildning och som därmed garanterar allra högsta kvalitet utan att storsäcken behöver jordas. 

Artikelnummer
Avledande storsäck
Storsäck med 1 eller 2 öglorStorsäck med 1 eller 2 öglor

Det är inte alltid storsäckar med fyra öglor används. Beroende på hanteringssystemet och upphängningen kan även storsäckar med 1 eller 2 öglor användas. Vid produkter som t.ex. gödningsmedel, djurfoder, cement eller gips är de den idealiska förpackningen – detta eftersom de erbjuder idealiska villkor för kostnadseffektiv bearbetning av stora volymer.

Eftersom detta slags gods som fylls på i stora mängder ofta har låga marginaler definieras lönsamheten på sådana produkter efter antalet ton som kan fyllas på eller tömmas ut under en viss tid. För storsäcken innebär det att den måste kunna garantera ett snabbt genomflöde av påfyllningsmaterialet och på så sätt minimera uppkomna lagerhållningskostnader.

Självklart finns våra storsäckar även med 1 eller 2 öglor med olika topp- och bottenkonstruktioner. På så sätt kan de anpassas lika bra till den aktuella produkten som storsäckar med 4 öglor.

För helautomatiska påfyllningssystem erbjuder Boxon även storsäckar med 1 eller 2 öglor lindade på rullar.

Artikelnummer
Storsäck öglor
Formstabil storsäckFormstabil storsäck

Formstabila storsäckar har flera fördelar som framför allt visar sig i hantering och transport- och lagerkostnader. Förstärkningar invändigt ger storsäcken stabilitet så att den bibehåller sin upprätta form även vid påfyllning och tömning. Då kan gods effektivt fyllas på och tömmas.

Tack vare formstabiliteten är dessa storsäckar platsbesparande, enkla att stapla och optimalt anpassade till standardpallmåtten CP1/CP9/EURO: jämfört med en standardstorsäck kan 30 % mer lastutrymme i en lastbil eller container utnyttjas om en formstabil storsäck används. Då ökar effektiviteten i transporten och lagringen och höga kostnader kan sparas in på längre sikt.

Artikelnummer
Formstabile BigBag
PE-Liner för storsäckarPE-Liner för storsäckar

Liner fästs invändigt i storsäcken och skyddar produkten mot yttre påverkningar och smuts. Det gör att storsäcken blir helt tät och att fukt inte kan tränga in. Påfyllningsproduktens egenskaper bibehålls.

Generellt sett beror frågan om en Liner också ska användas tillsammans med storsäcken på påfyllningsprodukten och dess beskaffenhet. Vissa produkter har en mycket fin partikelstorlek. I detta fall förhindrar en Liner att produkten läcker ut ur storsäcken. Andra påfyllningsmaterial kräver ett särskilt skydd mot fukt, syre eller statisk elektricitet.

Vi tillverkar alla Liner i olika dimensioner (längd, bredd, tjocklek) och utföranden åt dig. Innerfolierna i storsäckarna genomgår stränga kvalitetskontroller och uppfyller alla gängse internationella regler (t.ex. från FDA).  Liner tillverkas i sortren polyetylen (LDPE, HDPE, MDPE) eller polypropylen (PP), men finns även i koextruderad kvalitet med barriärfolier i polyamid (PA), EVOH, aluminium, korrosionsskyddsmaterial.

Våra Liner är livsmedelsgodkända och tillverkas enligt de senaste rönen inom folieextruderingstekniken. Det innebär att vi kan garantera både högsta kvalitet och miljövänliga produktionsprocesser.

Artikelnummer
PE Liner for storsackar
StandardsäckStandardsäck

Standardsäckar är basen för en mängd olika FIBC-modeller som används i nästan alla branscher. Alla stora säckar är gjorda av återvinningsbar vävd PP (polypropylen) och finns för engångsbruk eller som återanvändbara. Som basmodell är standardsäckar tillgängliga för många applikationer och produkter, såsom sten, sand och mycket mer.

De stora påsarna kan lastas från 25 till 3000 kg.

Artikelnummer
Standardbag
Asbest och mineralullAsbest och mineralull

År 2005 förbjöd EU användningen av asbest vid byggarbeten. I Tyskland hade över fyra miljoner ton asbest använts i diverse former från 1950-talet tills att förbudet trädde i kraft. Idag hittar man oftast asbest i tak och ytterväggar, i puts, i golvbeläggningar, gjutbetong och inom många andra områden där byggmaterial förekommer. Sprutad asbest är ett av de mest problematiska materialen eftersom fibrerna i materialet kan frigöras vid stötar eller genom allmänt åldrande, särskilt i äldre byggnader.

Asbest har cancerframkallande egenskaper vilket alltid innebär en hög hälsorisk. Hantering och demontering av asbest regleras genom nationella föreskrifter för farliga ämnen. Återvinning av asbest sker under strikta betingelser och innebär stora arbetsinsatser: Eftersom det finns risk att cancerframkallande asbestfibrer kan frigöras måste både människor och miljö skyddas. Därför måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas. Personer som arbetar med dessa material måste till exempel bära skyddsdräkter och andningsutrustning.

Mineralull 

Mineralull används som värmeisolering vid byggarbeten. Det görs skillnad på glasull, stenull och slaggull. Eftersom fibrerna kan orsaka irritation vid kontakt med huden, och eftersom stoft från äldre mineralull anses vara potentiellt cancerframkallande regleras även hanteringen av mineralull genom nationella föreskrifter.

Artikelnummer
Asbest och mineralull
R-PET Storsäck (Big Bag)R-PET Storsäck (Big Bag)

Vinnare av PackTheFuture-priset

Boxon omvandlar PET-flaskor från Indonesien till nya Storsäckar. På detta
sätt bidrar vi till att minska mängden plastavfall och undvika havsförorening. Storsäckar tillverkade på detta sätt kan även återvinnas efter användning.

R-PET Storsäck (Big Bag) är vinnare av PackTheFuture Award 2020 i kategorin "Social Benefit". Priset baseras på ett initiativ av ELIPSO, franska föreningen för plastförpackningar och flexibla förpackningar och IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V

R-PET Storsäck

Storsäckar typ R-PET uppfyller samma höga kvalitetsstandarder som våra FIBC-säckar i polypropylen. Du kan utnyttja alla flexibla möjligheter att anpassa storsäckarna efter exakt de behov som finns. Samma sak gäller alla våra övriga produkter. 1 kg vävd rPET tillverkas av 25 flaskor på 1,5 l. Detta betyder att 50 PET-flaskor används för framställning av en genomsnittlig storsäck som väger 2 kg.

Miljöfördelar

PET-flaskorna samlas huvudsakligen in från soptippar, kustområden och stränder. Genom att återanvända materialet för produktion av storsäckar förhindrar vi marina föroreningar samtidigt som vi håller ner vårt miljöavtryck.

  • Motverkar förorening av havet
  • Effektiv återanvändning av PET-flaskor
  • Lägre resursförbrukning
  • Upp till 25 % lägre CO2-utsläpp per säck
  • Alla steg från sortering och diskning av flaskorna till bearbetning och produktion av storsäckar utförs på samma anläggning, vilket ger korta transporter och undviker onödiga extratransporter eller omförpackningar.
  • PET kan återvinnas och omarbetas flera gånger utan att egenskaperna går förlorade. Plasten blir därmed mycket kretsloppsvänlig förutsatt att den återvinns korrekt.

Ladda ner broschyren.

Artikelnummer
PET-Big-Bags_1
Storsäck för renrumsproduktionStorsäck för renrumsproduktion

I synnerhet inom livsmedelssektoren eller vid tillverkning av läkemedel kräver de använda produkterna ofta höga hygienstandarder. För påfyllning av känsliga produkter erbjuder Boxon storsäckar från sin certifierade renrumsproduktion. Tack vare en sträng och fortlöpande hygienhantering kan vi garantera att storsäckarna är lämpade enligt relevanta lagstadgade föreskrifter. Alla material och komponenter som används uppfyller internationella standarder och är godkända för direktkontakt med livsmedel. De kännetecknas framför allt av renrumsproduktionen och av att stränga tester utförs under tillverkningen. På så sätt kan Boxon leverera optimalt produktskydd och utesluta kontamineringar.

Försäkran om överensstämmelse

Huruvida en storsäck lämpar sig att användas tillsammans med vissa livsmedel eller känsliga produkter verifieras med hjälp av en försäkran om överensstämmelse. Den innehåller förutom uppgifter om tillverkare och använda material en lista över bulklast som storsäcken lämpar sig för, samt även uppgifter om användningsområde. Dessutom verifieras uppfyllelsen av de nämnda EU-förordningarna. Försäkran om överensstämmelse utfärdas i enlighet med dina specifika storsäckar.

Artikelnummer
Storsäck renrumsproduktion
Storsäck 90x90x125cmStorsäck 90x90x125cm

Storsäckar är enkla att anpassa till olika kundspecifika krav och är utmärkta ur transport- och lagringssynpunkt.

Storsäck försedd med 4 st öglor/handtag. Den har plastbeläggning och tätningsband i sömmarna. Med krage i toppen och tömsstos i botten är den enkel att fylla och tömma.

De ger dessutom goda exponeringsytor för logotyper och innehållsdeklarationer.

En tom säck tar minimalt med utrymme och är lätt att hantera och lyfta. Tömda säckar återanvänds, alternativt lämnas till återvinning som mjukplast.

Boxons storsäckar är tillverkade av miljövänlig och återvinningsbar polypropylen.

Artikelnummer
45117
Status
Lagerförd
Storlek (lxbxh)
900 x 900 x 1250 mm
Minsta order
10 st
En förpackning innehåller
10 st
En pall innehåller
180 st
från
242.00
kr/st
Leveranstid normal
loading symbol